Doplnenie Stanov SVB

Na zhromaždení vlastníkov budú vlastníci hlasovať o zmenách Stanov SVB a dodatku k zmluve o spoločenstve. V nasledujúcich dokumentoch nájdete prehľadne uvedené zmeny ktoré budú prerokované.

Svoje pripomienky k Stanovám SVB nám môžete napísať prostredníctvom kontaktného formulára.