O SPOLOČENSTVE

Ako sme začali:

Po roku 1989 došlo k vzniku súkromného vlastníctva a zákonmi sa umožnilo odkupovanie bytov do súkromného vlastníctva. Zákony dávali možnosť vziať vlastníkom bytov spravovanie svojich nehnuteľností do svojich rúk. V našom dome vznikla iniciatíva už vlastníkov odkúpených nehnuteľností od štátu a vznikla myšlienka založiť si Spoločenstvo vlastníkov bytov. Myšlienku začali uvádzať do praxe zakladajúci členovia SVB a to:

 • p. Gajdoš Ján
 • Ing. Chalabala František
 • p. Močiliak František
 • p. Mojš Peter
 • JUDr. Trajčík

SVB Letná 29 – 43, 040 01 Košice vzniklo 14.12.1994. Prvým predsedom bol vlastníkmi zvolený p. Gajdoš Ján. Na poste predsedu SVB bol do roku 1998. Úmrtím p. Gajdoša vlastníci zvolili za predsedu SVB p. Močiliaka Františka.

Vlastnili sme byt v dome, kde sa rozpadávala fasáda, strecha bola vo veľmi zlom stave, vodovodné potrubia praskali, elektroinštalácia bola stará a pomaly nefunkčná, vchodové dvere netesnili, nezatvárali sa, v pivničných priestoroch sme mali zárodky požiarov a veľký neporiadok. Nezľakli sme sa mnohých nefunkčných vecí v dome a mysleli sme si, že samospráva zložená z vlastníkov bytov urobí omnoho viac ako správca pre ktorého sme len jednou z bytových jednotiek, ktorú spravuje. Čakala nás veľká zodpovednosť, veľké aj malé investície do domu v ktorom sme dostali do vlastníctva byty. Výkonný výbor, ktorý riadil predseda sa nezľakol ani zodpovednosti ani práce, ktorá ich čakala na zrekonštruovaní domu. Vlastníci boli veľmi prezieravý, prístupný k výmenám a rekonštrukciám domu v prospech zlepšenia kvality bývania a tým aj zhodnotenia ich nehnuteľnosti, ktorú vlastnili.

V roku 2010 SVB Letná 29 – 43, 04001 Košice bolo zrušené. Dom vzala do správy Ing. Petra Jurčáková a p. Močiliak František bol zástupcom vlastníkov bytov. 01.01.2011 vzniklo a bolo zaregistrované Spoločenstvo vlastníkov bytov pod názvom BD TITAN, Letná 10/43, 04001 Košice. Za predsedu SVB, bola vlastníkmi zvolená PaedDr. Močiliaková Helena. Volebné obdobie predsedu je 3 ročné. Opätovne po zániku trojročného mandátu predsedu SVB hlasovaním vlastníkov bola za predsedu SVB zvolená PaedDr. Močiliaková Helena. Volebné obdobie trvá aj v súčasnosti a končí v roku 2019.

Čas dal zakladajúcim členom Spoločenstva za pravdu, že vlastníci omnoho lepšie spravujú svoj majetok ako správca, ktorý je od domu, kde vlastnia byty vzdialený a na riešenie problémov má čas. Opravy a rekonštrukčné práce na dome bol beh na dlhé trate, ale oplatil sa.

Orgány Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

 1. Zhromaždenie vlastníkov – najvyšší orgán spoločenstva.  Schádza sa najmenej 1 krát ročne.
 2. Kompetencie: volí a odvoláva predsedu, volí a odvoláva členov Dozornej rady, určuje výšku odmeny predsedovi a dozornej rade, schvaľuje plán tvorby a použitia prostriedkov Fondu opráv a renovácie, prerokuje a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení spoločenstva, schvaľuje výšku úhrad za služby spojené s bývaním. Zhromaždenie rozhoduje verejným hlasovaním. Každý byt má jeden hlas, aj napriek tomu, že jeden byt môže mať viacerých vlastníkov. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov v ojedinelých prípadoch až dvojtretinová väčšina hlasov (schválenie úveru ...).
 3. Predseda Spoločenstva je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene. Za predsedu Spoločenstva môže byť zvolená len bezúhonná osoba a osoba, ktorá má vlastnícky vzťah k bytu alebo nebytovému priestoru v dome.
 4. Rada Spoločenstva má troch členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu. Funkčné obdobie rady je trojročné.
 5. Vchodový dôverník je súčasťou výkonného výboru Spoločenstva. Každý vchod má vo výkonnom výbore zastúpenie. Vchodoví dôverníci sú volený Zhromaždením vlastníkov na trojročné volebné obdobie.
 6. Výkonný výbor sa schádza pravidelne a spoločne riešia problémy a zaujímajú stanovisko k aktivitám spoločenstva vlastníkov v BD TITAN.

Čo sa urobilo za 20 rokov spravovania bytov SVB BD TITAN:

 1. Zrekonštruovala sa fasáda so zateplením, opravili sa systémové chyby a zrekonštruovali sa balkóny.
 2. V roku 2000 sa postavila Odovzdávacia stanica tepla, ktorá nám zabezpečila dlhodobo tepelnú pohodu podľa vlastných rozhodnutí a finančných prostriedkov. 
 3. Zrekonštruovala a zateplila sa strecha domu
 4. Vymenili sa vchodové dvere s domofóny.
 5. Zrekonštruovali sa elektrické rozvody v celom dome a rekonštrukciou prebehli aj rozvodové skrine.
 6. Zrekonštruovali sa rozvody teplej aj studenej vody.
 7. Vymenili sa vodorovné odpadové rúry v pivničných priestoroch.
 8. Zrekonštruovali sa pivničné priestory – maľba a pokládky dlažby.
 9. Odhlučnila sa Odovzdávacia stanica tepla a položila sa dlažba.
 10. Rekonštrukciou prešli aj nefunkčné hromozvody a bleskozvody.
 11. Zrekonštruoval sa okapový chodník okolo domu.
 12. Vymaľovali a opravili sa spoločné chodby a pivničné priestory.
 13. Odvodnili sa pivničné priestory, ktoré sme mali po daždi plné vody. Dnes máme pivničné priestory suché.
 14. Zrekonštruovali a dali sa do funkčného stavu hydranty v dome.
 15. Pravidelné čistenie kanalizácie okolo domu aj vnútri dvora.
 16. Výmena vodomer Studenej vody a teplej vody na diaľkový odpočet.
 17. Montáž pomerových meračov tepla v dome na diaľkový odpočet.

Nie sú to len veľké rekonštrukčné práce, ktoré prispievajú k pohode bývania. Sú to aj drobnosti ako pekné predzáhradky pred jednotlivými vchodmi, ktoré udržiavajú vlastníci z nášho domu. Pre deti vlastníci v spolupráci s MČ Košice Sever zrekonštruovali detské ihrisko, pripravili im svojim finančným vkladom , zručnosťou svojich rúk vhodné detské preliezačky hojdačky, pieskovisko, domček na hranie so šmykľavkou,  stolnotenisový stôl, basketbalový kôš, peknú voľnú plochu na rôzne voľno časové aktivity. Deti sa môžu bezpečne realizovať a rodiča môžu oddychovať na lavičkách, ktoré sú pre nich pripravené okolo detského ihriska.

Čo nás čaká, čo získajú vlastníci bytov:

Spoločenstvo je právnická osoba založená podľa Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, ktoré spravuje spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, balkóny, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov, príslušenstvo a pozemok, vrátane ich údržby a opravy.

Je to náročná, zodpovedná práca, ktorá na konci má dávať vlastníkov bezpečné, pohodlné, bezproblémové bývanie a zhodnotenie ich investície v podobe bytu.

Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytu a nebytových priestorov v dome.

Všetci, ktorí vlastnia majetok sa musia o majetok starať. Aj Spoločenstvo je povinné starať sa o majetok vlastníkov. Za existencie Spoločenstva sa urobilo veľa na zhodnotení domu a bytov v ňom. Stále vznikajú problémy, ktoré prináša život, a preto je nutné problémy riešiť a odstraňovať. Nemôžeme sa uspokojiť, že už máme za sebou všetky obnovy a rekonštrukčné práce v dome. V súčasnosti prebieha modernizácia výťahov, opätovné maľovanie balkónov po 12 rokoch. Všetko čo sa používa a využíva podlieha aj opotrebovaniu, a preto následne aj oprave alebo výmene. Najviac nás do budúcna potrápi tvoriaca sa riasa na fasáde domu, ktorú je potrebné ošetriť a odstrániť, lebo nám zničí zateplenie domu. Život prináša nové a nové výzvy a my vlastníci sme tu na to, aby sme výzvy prijímali a riešili v prospech nás všetkých. Snažíme sa ísť s dobou, a preto sa aj vytvára webová stránka spoločenstva pre ľahšiu a lepšiu komunikáciu vlastníkov s Výkonným výborom a predsedom Spoločenstva.

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je priehľadnejšia, prijateľnejšia a právne najčistejšia forma správy. Je to jediná správa domu, pri ktorej sú peniaze plne v rukách vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a disponuje s nimi jedine samotné spoločenstvo.

Základným cieľom spoločenstva je zabezpečiť bezchybnú prevádzku bytového domu uvedeného v čl. 2 pre všetkých vlastníkov bytových jednotiek a nebytových priestorov, ako aj ich nájomníkov a tým aj spokojného bývania v našom dome.