Zhromaždenie vlastníkov bytov

1.  Vlastníkom bytov, ktorí používajú e-mailové schránky budú písomné informácie doručené do týchto schránok.

2.  Vlastníkom bytov, ktorí nepoužívajú e-mailové schránky budú písomné informácie doručené do poštových schránok predsedníčkou Spoločenstva vlastníkov bytov (ďalej len „SVB“) za prítomnosti člena Poradného výboru.

3.  Písomné informácie: Výročná správa predsedu SVB, Správa hospodára o hospodárení a návrhu rozpočtu na rok 2020 a Správa predsedu dozornej rady o vykonané kontrol za rok 2019, a tiež informácie týkajúce sa písomného hlasovania. Písomné informácie budú uverejnené na webovej stránke SVB.

4.  Hlasovanie vykoná vlastník bytu písomne na hlasovacom lístku ... Podmienky pre vykonanie hlasovania sú uvedené vo Výročnej správe predsedu SVB (pozri písomné informácie).

5.  Pozvánky k hlasovaniu (termín hlasovania) s programom Zhromaždenie vlastníkov bytov za rok 2019 budú uvedené na obvyklom mieste – na vchodových dverách do BD, a tiež budú doručené do poštových schránok vlastníkov bytov a prístupné na webovej stránke SVB.

6.  Vyúčtovanie za služby spojené s bývaním za rok 2019 v papierovej forme, a tiež vyplatenie preplatkov za rok 2019 budú vlastníkom odovzdané po písomnom hlasovaní za dodržania bezpečnostných podmienok pre zabránenie šírenia koronavírusu.

Sprievodné dokumenty:

Dokumenty zo Zhromaždenia vlastníkov bytov pre registrovaných a prihlásených členov SVB TITAN sú k dispozícii na stiahnutie (správa, vyhodnotenie, rozpočet): https://letna.sk/dokumenty