Zápisnicu zo Zhromaždenia a Výsledky hlasovania vlastníkov

Máj 2020 a šírenie sa koronavírusu ( COVID – 19 ) naše Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov BD TITAN / ďalej len BD TITAN /, donútilo rozmýšľať nad hľadaním spôsobu, ako doručiť vlastníkom bytov vyúčtovanie služieb za rok 2019.Jedným z opatrení vlády SR proti šíreniu sa koronavírusu bol zákaz zhromažďovania sa.

Zákon 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ustanovenie §14 ods. 7 Zákona dovoľuje „písomné hlasovanie vlastníkov“.

Z toho dôvodu sa predseda SVB, dozorná rada aj poradný výbor rozhodli využiť §14 ods. 7 Zákona 182/93 Z.z a predseda DR vyhlásil písomné hlasovanie Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov s nasledujúcim programom:

1.      Voľba predsedu Zhromaždenia vlastníkov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2.      Správa predsedu Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov/ ďalej len SVB/.
3.      Správa hospodára -  vyhodnotenie rozpočtu za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020.
4.      Správa Dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2019
5.      Schválenie Uznesenia v bodoch: berie na vedomie --- schvaľuje --- ukladá
6.      Písomné hlasovanie vlastníkov, doplnenie Uznesenia vlastníkmi.
7.      Odovzdanie Vyúčtovania služieb za bývanie za rok 2019.

Písomné hlasovanie prebiehalo za dodržania hygienických a zdravotných podmienok pre zabráneniu šírenia sa koronavírusu / rúška na tvári, rukavice, vlastníci použijú svoje pero /.

Dokumenty z valného zhromaždenia pre registrovaných a prihlásených členov SVB TITAN sú k dispozícii na stiahnutie (uznesenie, zápisnica, stanovy): https://letna.sk/dokumenty