Zápisnica zo Zhromaždenia a Výsledky hlasovania vlastníkov

Zákon 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ustanovenie §14 ods. 7 Zákona dovoľuje „písomné hlasovanie vlastníkov“.

Z toho dôvodu sa predseda SVB, dozorná rada aj poradný výbor rozhodli využiť §14 ods. 7 Zákona 182/93 Z.z a predseda DR vyhlásil písomné hlasovanie Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov s nasledujúcim programom:

 1. Voľba predsedu Zhromaždenia vlastníkov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Správa predsedu Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov/ ďalej len SVB/.
 3. Správa hospodára -  vyhodnotenie rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021.
 4. Správa Dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2020.
 5. Doplnenie Uznesenia vlastníkmi bytov BD TITAN.
 6. Schválenie Uznesenia v bodoch: berie na vedomie --- schvaľuje --- ukladá
 7. Odovzdanie Vyúčtovania služieb za bývanie za rok 2020.

Písomné hlasovanie prebiehalo za dodržania hygienických a zdravotných podmienok pre zabráneniu šírenia sa koronavírusu / rúška na tvári,  vlastníci použijú svoje pero /.

Dokumenty zo Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov sú dostupné pre registrovaných a prihlásených členov SVB TITAN na stiahnutie v sekcii Dokumenty.

Dokumenty na stiahnutie:

 • Oznam pre vlastníkov
 • Oznam pre Zhromaždenie
 • Pozvánka
 • Výročná správa predsedu SVB
 • Vyhodnotenie rozpočtu za rok 2020
 • Rozpočet pre rok 2021
 • Správa DR
 • Oznámenie o výsledkoch Zhromaždenia vlastníkov
 • Zápisnica s písomného hlasovania