Uznesenie z riadného Zhromaždenia vlastníkov bytov BD TITAN

BYTOVÝ DOM TITAN
na ulici  Letná súp. č. 10/43
IČO: 42239575                      DIČ: 2023157488
Zapísané do registra združení pod č.OVVS/15/2010/SVB
Číslo spisu : A/2010/11860


U Z  N  E  S E  N  I  E

  

z riadného Zhromaždenia  vlastníkov bytov BD TITAN konaného  dňa 23.05.2019 – štvrtok v zasadačke CASSOFINU na I. poschodí  na Letnej č.27

  

PRÍTOMNÍ :  vlastníci podľa prezenčnej listiny: 65 z toho 3 neplatné hlasy, 2 hlasy neplatné podľa § 14 zákona / Letná 31- byt č.8, Letná 43 – byt č.4 /, 1 neplatný hlas /Letná 33- byt č.2 – neidentifikovaný vlastník/ Platných hlasov je 62.

PERCENTUÁLNE  ZASTÚPENIE PRÍTOMNÝCH JE:   60,14%

OVEROVATEĽ  ZÁPISNICE ZO ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV SVB :  Remáč  Ján, Ing. Keder Vladimír

ZAPISOVATEĽ ZÁPISNICE ZO ZHROMAŽDENIA VLASTNÍKOV SVB :   Ing. Milan Haľko


A:   BERIE  NA VEDOMIE :

 1.  Správu predsedu PaedDr. Močiliaková Helena o činnosti za rok 2018, prevádzke a údržbe domu za rok 2018, úlohách na rok 2019.
 2. Správu hospodára Ing. Hadžegová Petra o hospodárení Spoločenstva, čerpaní rozpočtu za rok 2018, informáciu o vyúčtovaní za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019.
 3. Správu predsedu DR pani Tözsérová Gabriela o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

B:    SCHVAĽUJE :

 1. Čerpanie rozpočtu a rozúčtovanie nákladov za rok 2018.
 2. Návrh rozpočtu a rozúčtovanie nákladov na rok 2019.
 3. Ohodnotenie práce DR za rok 2018 za kontrolnú činnosť 258,00 eur v hrubom.
 4. Za predsedu SVB na volebné obdobie 2019 až 2022 – PaedDr. Močiliaková Helena
 5. Za hospodára Ing. Hadžegová Petra
 6. Za členov DR : pani Tözsérová Gabriela, pani Remáčová Marta, pán Kováč Stanislav.
 7. Za členov poradného výboru: Letná 29 – Mgr. Onufrák Alexander, Letná 31 – Ing. Haľko Milan, Letná 33 – Ing. Keder Vladimír, Letná 35 – Ing. Tözsér Juraj, Letná 37 – pán Leško Štefan, Letná 39 – pán Liberko Róbert, Letná 41 – pán Remáč Ján, Letná 41 – Ing. Čižmárik Tomáš.
 8. Finančné ohodnotenie predsedu SVB v sume 280,00 v hrubom / mesiac, plus 34,50 euro náklady na el. energiu v hrubom 1 krát ročne, finančné ohodnotenie hospodára v sume 143,00 euro / mesiac, plus náklady na el. energiu 37,00 euro v hrubom / rok, finančné ohodnotenie členov Poradného výboru v sume 21,40 / 1 krát ročne v hrubom, od počtárom prináleží ohodnotenie 0,15 eur/merač.
 9. Zmluvu o Spoločenstve doplnenú o novelu č. 283/2018, platnú od 1.11.2018.
 10. Stanovy Spoločenstva aktualizované a doplnené o požiadavky vlastníkov.
 11. Splnomocnenie predsedu Spoločenstva PaedDr. Močiliaková Helena vykonaním registrácie Dodatku č. 4 k Zmluve o Spoločenstve na Okresnom Úrade Košice a Stanov Spoločenstva a to do 15 dní od ich schválenia.
 12. Doplnenie predpisu vyúčtovanie do zálohových predpisov vlastníkov za rozúčtovanie pomerových rozdeľovačov tepla v sume: 3 izbový byt -0,80 eur/mes., 2 izbový byt – 0,70 eur/mes.  

C:     UKLADÁ  samospráve BD TITAN pre rok 2019 :

 1. Naďalej dôsledne riadiť činnosť Spoločenstva podľa Stanov, platných zákonov a smerníc.
 2. Zabezpečiť spravodlivé a objektívne vyúčtovanie nákladov.
 3. Zabezpečiť výmenu svetiel v jednotlivých vchodoch okrem Letnej 43.
 4. Riešiť postupne podľa finančných možností výmenu domofónov .
 5. Pravidelne podľa mesačných splátok splácať úver ŠFRB až do konečného splatenia úveru.
 6. Práce vynútené okolnosťami života okolo nás.
 7. Doplniť zálohový predpis o vyúčtovanie za pomerové rozdeľovače tepla a to pre 3 izbové byty = 0,80 / mesiac, pre 2 izbové byty = 0,70 eur/mesiac.
 8. Predsedovi SVB PaedDr. Močiliakovej Helena, zaregistrovať na OÚ zápis nového predsedu SVB do registra Spoločenstiev a registrovať Dodatok č. 4 k Zmluvu o spoločenstve na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.
 9. Posúdenie stavu dlažby balkónov v jednotlivých bytoch.
 10.  

Hlasovanie:

Za prijatie  uznesenia  hlasovalo:      61 platných hlasov

Proti prijatiu  uznesenia  hlasovalo :  1 vlastník

Zdržalo sa hlasovania :  3 vlastníci

Košice  dňa :      23.5.2019


Dokumenty z valného zhromaždenia pre registrovaných a prihlásených členov SVB TITAN sú k dispozícii na stiahnutie (uznesenie, zápisnica, stanovy): https://letna.sk/dokumenty