Splnomocnenie na schôdzu vlastníkov

Splnomocnenie je vyjadrením súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže za neho konať v rámci uvedenej záležitosti. Splnomocnenie tak obsahuje údaje o oboch stranách, ako aj predmet splnomocnenia a jeho rozsah. Najčastejšie sa spisuje v prípade zastupovania, napr. na úrade, pri preberaní zásielky a podobne. V týchto prípadoch však ide o jednorazovú záležitosť. 

Podľa § 14 ods. 6 musí byť súčasťou splnomocnenia aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Platnosť úradne overeného splnomocnenia platí aj naďalej.

Vzor splnomocnenia si môžete stiahnuť tu: jednorázová záležitosť.

Ak potrebuje splnomocniteľ z nejakého dôvodu, aby jeho splnomocnenie oprávňovalo splnomocnenca na zastupovanie vo všetkých prípadoch, udeľuje sa generálna plná moc. Tá umožňuje zastúpenie v rôznych záležitostiach, ktoré sú však v generálnej plnej moci tiež obvykle uvedené príkladom. Generálne splnomocnenie je tak splnomocnením na všetky právne úkony. Udelenie generálnej plnej moci je splnomocnenie osoby, aby konala za splnomocniteľa v rozsahu všetkých jeho práv a povinností. Splnomocniteľ tak dáva právo na zastupovanie napríklad na daňovom, obecnom, katastrálnom alebo inom úrade a inštitúcii s tým, že splnomocnenec túto plnú moc prijíma. Hlavným rozdielom medzi obyčajnou plnou mocou a generálnou je skutočnosť, že generálna plná moc nie je obvykle obmedzená časovo a vzťahuje sa na všetky právne úkony súvisiace s danou záležitosťou či inštitúciou.

Vzor splnomocnenia si môžete stiahnuť tu: generálna plná moc.

V prípade, že ide o dve fyzické osoby, je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje;
  • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia splnomocnenej osoby;
  • predmet a rozsah splnomocnenia – na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje;
  • podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystaveného splnomocnenia;
  • podpis splnomocnenca, dátum;
  • overovacia doložka o overení pravosti podpisu splnomocniteľa (overenie podpisu v obci alebo u notára);

Zastupovanie na základe plnej moci je upravené v Občianskom zákonníku, v § 31 až 33b.

Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku zhromaždenia vlastníkov rade alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Splnomocnenie je potrebné mať overené na matrike alebo notárom.