Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov bytov

Predseda Dozornej rady bytového domu TITAN pozýva vlastníkov bytov na Zhromaždenie vlastníkov bytov za rok 2020, písomným hlasovaním.

Písomné hlasovanie vlastníkov bytov sa uskutoční v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod. v dňoch:

 • 18.05.2021 – vo vchode bytového domu Letná 29 a Letná 31
 • 19.5.2021  - vo vchode bytového domu Letná 33 a Letná 35
 • 20.5.2021 – vo vchode bytového domu Letná 37 a Letná 41
 • 21.5.2021 – vo vchode bytového domu Letná 39 a Letná 43

Program Zhromaždenia vlastníkov bytov za rok 2020:

 1. Voľba predsedu Zhromaždenia vlastníkov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Správa predsedu Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu TITAN.
 3. Správa hospodára Spoločenstva vlastníkov bytového domu TITAN.
 4. Správa predsedu Dozornej rady Spoločenstva vlastníkov bytového domu TITAN.
 5. Doplnenie Uznesenia vlastníkmi bytov  bytového domu TITAN.
 6. Schválenie Uznesenia v bodoch: berie na vedomie – schvaľuje – ukladá
 7. Odovzdanie vyúčtovania služieb spojených s bývaním za rok 2020.

Písomné hlasovanie bude vykonané za dodržania bezpečnostných podmienok pre zabránenie šírenia koronavírusu ( zakrytie tváre tvárovým rúškom – respirátorom, odstup 2 m,  použitie vlastného pera ).

Dozorná rada bytového domu TITAN, týmto žiada vlastníkov bytov, aby sa v uvedených dňoch konania písomného hlasovania zdržiavali vo svojich bytoch.