Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov bytov

Spoločenstvo BD TITAN Vás pozýva na Zhromaždenie vlastníkov bytov ktoré sa uskutoční dňa 23.5.2018 - štvrtok o 18:00 hod na prvom poschodí v budove CASSOFINU Letná 27, Košice s nasledujúcim programom:

 1. Privítanie a zahájenie.
 2. Voľba predsedu valného zhromaždenia.
 3. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 4. Správa predsedu výkonného výboru o činnosti, o technickom stave domu a opravách pri jeho údržbe za rok 2018 a úlohách na rok 2019.
 5. Správa hospodára  o hospodárení Spoločenstva, čerpanie rozpočtu za rok 2018, informácie  o vyúčtovaní za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. 
 6. Správa predsedu DR o kontrolnej činnosti za rok 2018. 
 7. Voľba orgánov Spoločenstva – predseda, DR, poradný výbor predsedu zložený zo zástupcov jednotlivých vchodov. 
 8. Schvaľovanie Dodatku k Zmluve  dodatku Stanov podľa zmeny Zákona 182/1993 Z.z. novelou č. 283/2018 od 1.11.2018 
 9. Diskusia 
 10. Prijatie uznesenia. 
 11. Záver a odovzdanie vyúčtovania  za rok 2018.

Dozorná rada spoločenstva a poradný výbor predsedu SVB žiada všetkých vlastníkov v BD TITAN, aby sa načas zúčastnili zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov a využili tak svoje práva rozhodovať o správe spoločných časti a zariadení v dome, v ktorom majú svoj byt.