Informácia o poistení BD TITAN

Nová poistná zmluva platná od 14.09.2018

Poistná suma BD TITAN: 6 175 000 EUR

Základný rozsah poistenie:

požiar, úder blesku, výbuch, voda z vodovodných zariadení (privádzacie a odvádzanie potrubie, kanalizácia, vodovodné, vykurovacie a klimatické systémy), víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy, ťarcha snehu, mráz, náraz vozidla, dym, pád predmetov.

Pripoistenie:

-      Náklady na vypratanie: 10 000 €

-      Stavebné súčasti budovy – krádež, vandalizmus   :   1 000 €

-      Zvonku umiestnené predmety: v základnom poistení kryté 1000 €

-      Demontáž, remontáž: v základnom poistení kryté  1 000 €

-      Spätné vystúpenie vody: ZP -  1000 € plus do 500 €

-      Únik vody zo strešných žľabov a vonkajších rozvodov: ZP -1000 €

-      Náklady na uniknuté médium: v ZP - 1000 € plus do 500 €

-      Atmosférické zrážky na spoločných priestoroch a častiach:  500 €

-      Poistenie rizika rozbitie skla: 1000 €

-      Poistenie všeobecnej zodpovednosti: 200 000,00 €

-      Poistenie zodpovednosti za škodu: 50 000,00 €

-      Poistenie súboru strojov a elektroniky: 20 000,00 €

-      Škody spôsobené hlodavcami, hmyzom:  500 €

-      Poistenie stavebných alebo rekonštrukčných prác:  max. 5 000 €

Spoluúčasť 30 € pre väčšinu rizík.

Ročné poistné: 1 337,16 EUR